Objednávky provedené v pracovní dny do 11:30 dopoledne expedujeme ještě tentýž den.

Obchodní podmínky

 

Informace o cenách poštovného a způsobech dopravy naleznete zde

 

Všeobecné obchodní podmínky

v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „občanský zákoník),

 

 

IMPRE CZ s.r.o.,
IČ: 04636830,
se sídlem Václavská 237/6, Brno, PSČ 603 00

 

 

provozovna Václavská 237/6, Brno, PSČ 603 00 (lze kontaktovat po předchozí telefonické či e-mailové domluvě!)

tel. 724 812 352
e-mail: info@nano-concept.cz

 

 

Článek I.
Úvodní ustanovení


1. Tyto všeobecné smluvní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) právnické osoby - společnosti IMPRE CZ s.r.o., IČ: 04636830, se sídlem Václavská 237/6, Brno, PSČ 603 00 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 91127, pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese – doméně- www.nano-concept.cz (dále jen „prodávající“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím distančního webového obchodu prodávajícího. Distanční webový obchod je prodávajícím provozován na internetové adrese – doméně - www.NanoConcept.cz, a to prostřednictvím webového rozhraní (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

2. Předmětné obchodní podmínky upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání webové stránky prodávajícího umístěné na adrese www.NanoConcept.cz (dále jen „webová stránka“) a další související právní vztahy. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

3. Ustanovení předmětných obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce.

4. Znění předmětný obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

5. Ust. § 1810 – 1840 občanského zákoníku se užijí na kupujícího, jen pokud je spotřebitelem podle obřanského zákoníku.


Článek II.
Uživatelský účet


1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.
Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího.

3. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

4. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

5. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.Článek III.
Uzavření kupní smlouvy

1. Webové rozhraní distančního internetového obchodu obsahuje seznam zboží nabízeného prodávajícím k prodeji, a to včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží, popisu, vlastností, charakteru, povahy zboží. Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

2. Výrobcem zboží nabízené na webovém rozhraní obchodu je převážně německá společnost NanoConcept. NanoConcept® je registrovaná značka firmy HobutecGmbH / IndustriegebietNord / Donaustr. 44 / 63452 Hanau.

3. Velká část zboží nabízená prodávajícím je na bázi nanotechnologie. Informace o vlastnostech uvedené u jednotlivého zboží poskytnuté na webovém rozhraní obchodu odpovídají našim současným znalostem a zkušenostem v souladu s naším nejlepším vědomím. Změny v rámci technického vývoje a podnikové inovace jsou vyhrazeny. Kupující má právo za asistence kvalifikovaného personálu na kontrolu funkcí, činnosti nebo možnosti využití produktů.

4. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží, tyto informace však platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

5. Proces uzavření individuální kupní smlouvy distančním způsobem mezi kupujícím a prodávajícím je tvořen třemi fázemi a to:

I. Zpracování objednávky kupujícím a její zaslání prodávajícímu (viz článek III odst. 6 těchto obchodních podmínek),
II. Zpráva prodávajícího kupujícímu ohledně doručení jeho objednávky = obdržení objednávky (viz článek III. odst. 8 těchto obchodních podmínek),
III. Akceptace = přijetí nabídky kupujícího prodávajícím a zpráva o odeslání zboží v souladu s objednávkou (viz článek III. odst. 10 těchto obchodních podmínek),

6. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

• objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického
nákupního košíku webového rozhraní obchodu),
• způsobu úhrady kupní ceny zboží,
• údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží,
• specifikaci, za jakým účelem chce kupující jim objednané použít a případně na jaký materiál, věc apod.
• informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“), a spojené s její řádnou aplikací (nanášením),
• projeví souhlas se zněním těchto obchodních podmínek a prohlásí, že si přečetl a rozumí jeho obsahu.

7. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „ODESLAT OBJEDNÁVKU“ (dále jen „objednávka“). Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné.

8. Kupující bere na vědomí, že odesláním objednávky a zaškrtnutím příslušného pole souhlasí se zněním těchto obchodních podmínek a současně prohlašuje, že si tyto obchodní podmínky přečetl, jejich obsahu rozumí a souhlasí s ním.

9. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

10. Kupujícím odeslaná objednávka je návrhem na uzavření kupní smlouvy pro prodávajícího a samotná distanční kupní smlouva je uzavřena okamžikem doručení závazné akceptace prodávajícího s konkrétní objednávkou kupujícího kupujícímu, tj. prodávající oznámí kupujícímu jeho souhlas s nabídkou kupujícího (dále jen „akceptace objednávky“).

11. Prodávající v souladu s ust. § 1827 občanského zákoníku přiloží k jeho zprávě o obdržení objednávky kupujícího podle článku III. odst. 8 těchto obchodních podmínek vzor kupní smlouvy ve formátu pdf., dále předmětné obchodní podmínky ve formátu pdf., formulář na odstoupení od kupní smlouvy ve formátu pdf., a reklamační formulář ve formátu pdf., a to vše zašle kupujícímu na elektronickou adresu kupujícího. Předmětný reklamační formulář a formulář na odstoupení od smlouvy obsahují poučení v souladu s ust. § 1820 odst. 1 písm. f) občanského zákoníku.

12. V případě, že kupující v objednávce uvede, že zboží chce užít účelem, který je pro zboží nevhodný tj. neslučitelným s vlastnostmi, charakterem, povahou a účelem zboží, nebo pokud zboží bude chtít užít na nevhodný materiál, věc či jiné zboží, je vždy povinen provést zkoušku podle článku VII. těchto obchodních podmínek a může být o tom i prodávající poučen.

13. Kupující tímto bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít každou kupní smlouvu, tj. akceptovat každou objednávku kupujícího. A to zejména s kupujícími, kteří dříve porušili uzavřené kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek). Prodávající nebude akceptovat objednávku kupujícího, pokud v ní kupující uvede, že zboží chce užít účelem, který je pro zboží nevhodný tj. neslučitelným s vlastnostmi, charakterem, povahou a účelem zboží, nebo pokud zboží bude chtít užít na nevhodný materiál, věc či jiné zboží.

14. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

Článek IV.
Kupní cena zboží a platební podmínky

 


1. Kupní cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

• v hotovosti v provozovně prodávajícího na adrese (v hlavičce obchodních podmínek);
• v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;
• bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 2300910574/2010, vedený u společnosti Fio banka (dále jen „účet prodávajícího“);

2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

3. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 3 dnů od uzavření kupní smlouvy.

4. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

5. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

6. Prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy vystaví kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží. Fakturu obdrží současně se zbožím.

Článek V.
Odstoupení od smlouvy


1. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. V odst. 4 těchto obchodních podmínek či o jiný případ podle občanského zákoníku, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit (viz např. ust. § 1840 občanského zákoníku, nebo ust. § 2110 občanského zákoníku), má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo bez udání důvodu odstoupit od kupní smlouvy do 14 dní od převzetí zboží (v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží).

 

2. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě a to na adresu provozovny prodávajícího (viz. článek I.) či na adresu elektronické pošty prodávajícího info@nano-concept.cz.

3. Pro odstoupení od konkrétní kupní smlouvy je kupující povinen užít formulář pro odstoupení od kupní smlouvy, jehož nedílnou součástí je i poučení podle ust. § 1820 odst. 1 písm. f), ust. § 1829 odst. 2 občanského zákoníku. Prodávající zprostředkoval kupujícímu předmětný formulář o odstoupení od kupní smlouvy v souladu s článkem III. odst. 9 těchto obchodních podmínek. Pokud kupující zároveň s odstoupením od smlouvy uplatňuje i vady, je povinen vyplnit a užít i reklamační formulář, který mu byl zprostředkován podle článku III. odst. 9 těchto obchodních podmínek.

4. Kupující, který uzavřel smlouvu distančním způsobem a/nebo mimo obchodní prostory, bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoník nemůže odstoupit od kupní smlouvy:
a. o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
b. o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
c. o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli podnikatele,
d. o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,
e. o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
f. o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,
g. o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,
h. o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,
i. o dodávce novin, periodik nebo časopisů,
j. o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určeném termínu,
k. uzavírané na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby, nebo
l. o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy

5. V případě, že kupující hodlá odstoupit od kupní smlouvy podle článku V. odst. 1 těchto obchodních podmínek, tj. podle ust. § 1829 občanského zákoníku, prodávající tímto kupujícího poučuje, že kupující má právo odstoupit od smlouvy podle ust. § 1829 občanského zákoníku s ohledem na omezenou možnost prohlídky zboží při uzavření smlouvy nebo s ohledem na moment překvapení při uzavření smlouvy. Zjevné zneužití práva na odstoupení podle ust. § 1829 občanského zákoníku nepoužívá ochrany a to podle ust. § 8 občanského zákoníku. Ze zásady ekvivalence smlouvy musí být kupující schopen vrátit jím nakoupené zboží od prodávajícího ve stejném stavu, v jakém jej prodávající dodal kupujícímu. Po převzetí zboží od prodávajícího nebo od poštovního doručovatele je kupující povinen provést zběžnou kontrolu zboží a zkoušku zboží podle článku VII. těchto obchodních podmínek (např. na věci, na kterou chce zboží použít). Tato kontrola a zkouška musí být kupujícím provedena v rozsahu nutného užívání. Za „nutného užívání zboží“ se podle směrnice 2011/83/EU (bod 49) považuje užívání zboží v souladu s povahou a vlastnostmi zboží, tj. k užívání k němuž obvykle dochází při prodeji zboží v provozovně – užívání nezbytné pouze k obeznámení se s povahou, vlastnostmi a funkčnosti zboží. Nakládání se zbožím v rozporu s jeho povahou a vlastnostmi je protiprávní jednání.

6. Nemůže-li kupující jako spotřebitel při odstoupení od § 1829 občanského zákoníku vrátit zboží ve stejném stavu, v jakém jej prodávající dodal kupujícímu, (a) je povinen uhradit snížení hodnoty zboží podle ust. § 1833 občanského zákoníku, pokud je to vzhledem k jeho povaze a charakteru předmětného zboží možné - zboží, lze fakticky vrátit a prodávajícím znovu prodat – (směrnice 2011/83/EU), nebo je (b) povinen zaplatiti prodávajícímu náhradu ve výši ceny zboží, nemůže-li zboží vrátit zpět prodávajícímu s ohledem na povahu a charakter zboží - zboží, nelze fakticky vrátit a prodávajícím znovu prodat – (směrnice 2011/83/EU) nebo nemůže zboží vrátit vůbec.

7. V případě odstoupení od kupní smlouvy v souladu se zákonem se kupní smlouva od počátku ruší. Náklady s odstoupením od smlouvy hradí kupující (a to i v případě, že kupující je spotřebitel). Zboží musí být prodávajícímu vráceno bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dnů od odeslání odstoupení od smlouvy prodávajícímu a zároveň zboží musí být ve stejném stavu, v jakém jej prodávající dodal kupujícímu. Zboží musí být prodávajícímu vráceno nepoškozené, neopotřebené (v rozsahu nutného užívání), je-li to možné s ohledem na jeho povahu, vlastnosti, charakter a účel užití.

8. Ve lhůtě deseti dnů od vrácení zboží kupujícím dle článku V. odst. 7 těchto obchodních podmínek je prodávající oprávněn provést přezkoumání vráceného zboží, zejména za účelem zjištění, zdali vrácené zboží není poškozeno, opotřebeno, částečně spotřebováno, či ve stejném stavu, v jakém jej prodávající dodal kupujícímu.

9. V případě odstoupení od smlouvy podle článku V. odst. 7 těchto obchodních podmínek vrátí prodávající kupní cenu (bez nákladů vynaložených na dodání zboží) kupujícímu nejpozději do čtrnácti dnů od skončení lhůty na přezkoumání zboží podle článku V. odst. 8 těchto obchodních podmínek, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit kupní cenu v hotovosti již při vracení zboží kupujícím. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než mu spotřebitel zboží předá nebo prokáže, že zboží podnikateli odeslal.

10. Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno, částečně spotřebováno nebo nebude ve stejném stavu, v jakém jej prodávající dodal kupujícímu, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody prodávajícímu tímto vzniklé, nebo nárok podle ust. § 1833 občanského zákoníku (snížení hodnoty zboží) nebo nárok podle ust. § 2999 odst. 2 občanského zákoníku (bezdůvodné obohacení). Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

11. Pro účely těchto obchodních podmínek se za zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, považuje podle směrnice 2011/83/EU, zboží, které podléhá rychlé zkáze nebo má krátkou dobu spotřeby, tedy i zboží, které se rychle zničí (opotřebí) svým užitím, např. věci pro jednorázové užíti. Jsou to věci/zboží, jež nelze s ohledem na jejich charakter již fakticky vrátit a znovu prodat.

12. Prodávající je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit v případech uvedených v ustanovení § 1829 odst. 1 občanského zákoníku, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. Kupní cenu je pak prodávající povinen kupujícímu vrátit bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet sdělený kupujícím.

 

Článek VI.
Přeprava a dodání zboží

 


1. Způsob doručení zboží určuje prodávající, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. Nepřevezme-li kupující zboží při dodání, je prodávající oprávněn požadovat poplatek za uskladnění ve výši 100 Kč (slovy: jedno sto korun českých) a dále je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.

3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nemůže být brán zřetel.

5. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit dodací podmínky prodávajícího.

Článek VII.
Kontrola, zkouška zboží a užití


1. Kupující je vždy povinen bez zbytečného odkladu po převzetí provést kontrolu zboží v souladu s ust. § 2104 občanského zákoníku.

 

2. Pro účely odstoupení od smlouvy zejména podle ust. § 1829 občanského zákoníku nebo kvůli uplatnění nárokům z vad zboží, je kupující povinen, pokud je to s ohledem na charakter, povahu a vlastnosti zboží možné, provést infomační zkoušku zboží spočívající v tom, že v souladu s těmito všeobecnými obchodními podmínkami aplikuje v malém množství (1% až 2% z celkového objemu) zakoupené zboží na jim určenou a v objednávce specifikovanou věc (jiné zboží, materiál) a tímto ověří, zda má jim zakoupené zboží jakost podle kupní smlouvy, jelikož prodávající nezaručuje stejnou jakost na všech dostupných materiálech, na které lze zboží užít. Prodávající tímto kupující informuje, že negarantuje jim deklarovanou jakost zboží na všech dostupných a existujících materiálech.

3. Prodávající odpovídá za jim deklarovanou jakost zboží, pouze pokud bylo konkrétní zboží užito v souladu s přiloženým návodem (postupem) na užití zboží a pouze pokud jeho aplikaci (nanášení) na věc, jiné zboží či materiál provedl odborně zdatný subjekt, prodávají či osoba zastupující prodávajícího nebo kupující za asistence prodávajícího. Tímto ustanovením obchodních podmínek je dohodou smluvních stran určena jakost zboží. Náklady s provedením shora uvedené aplikace (nanášení) si vždy nese kupující.

4. Prodávající odpovídá za jim deklarovanou jakost zboží, pouze pokud bylo konkrétní zboží užito na věc, jiné zboží či materiál, jenž kupující uvedl ve své konkrétní objednávce podle článku III odst. 5 těchto obchodních podmínek. Touto specifikací věci, zboží, či materiálu podle článku III odst. 5 těchto obchodních podmínek se konkretizuje dohodou smluvních stran jakost konkrétního zboží.

Článek VIII.
Odpovědnost za vady a záruka


1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruky za jakost prodávajícím, se řídí příslušnými ustanovení občanského zákoníku (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

2. Níže uvedené v tomto článku platí pouze, pokud je kupující spotřebitel, tj. není-li podnikatel, jinak platí obecná ustanovení o plnění § 1914 až 1925 občanského zákoníku a ustanovení § 2099 až 2117 občanského zákoníku o kupní smlouvě.

3. Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující věc převzal:

a) má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
b) se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,
c) věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
d) je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
e) věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

4. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

5. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Je-li na prodávané věci, na jejím obalu, v návodu připojenému k věci nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze věc použít, použijí se ustanovení o záruce za jakost.

6. Nemá-li zboží vlastnosti stanovené v článku VIII odst. 3 těchto smluvních podmínek, může kupující požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady.

7. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit. Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

8. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

9. Práva z vady se uplatňují u prodávajícího, u kterého zboží byla koupena. Uplatní-li kupující právo z vadného plnění, potvrdí mu druhá strana v písemné formě, kdy právo uplatnil, jakož i provedení opravy a dobu jejího trvání.

Článek IX.
Další práva a povinnosti smluvních stran


1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží okamžikem zaplacením celé kupní ceny zboží.

 

2. Důkazní břemeno o existenci vady a vzniku nároku z vadného plnění nese kupující. Při uplatnění nároku z vad zboží nebo uplatnění nároků z náhrady škody nebo jim obdobným nárokům kupujícím je kupující povinen prokázat prodávajícímu vznik konkrétního nároku, a to např. fotodokumentací před a po aplikaci zboží, fotodokumentací zboží, písemnou specifikací vady zboží, dokladem o koupi věci, jenž měla být správnou aplikací zboží poškozena (znehodnocena, zničena apod.), zasláním věci, jenž měla být správnou aplikací zboží poškozena (znehodnocena, zničena apod.) společně s reklamovaným zbožím.

3. Kupující na sebe tímto přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

4. Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní obchodu (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní obchodu.

5. Kupující není oprávněn při využívání webového rozhraní obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků prodávajícího a který je v souladu s jeho určením.

6. Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.

7. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy podle § 20d a násl. zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha, internetová adresa www.coi.cz.Česká obchodní inspekce vyřizuje mimosoudní stížnosti spotřebitelů způsobem a za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy, tj. zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, zákonem č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, a dalšími.

Článek X.
Ochrana osobních údajů

I.
Základní ustanovení

 • Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je IMPRE CZ s.r.o. IČ 04636830  se sídlem v Brně (dále jen: „správce“).
 • Kontaktní údaje správce jsou
  adresa: Václavská 237/6, Brno, PSČ 603 00
  email: info@nano-concept.cz
  telefon: +420 724 812 352
 • Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

II.
Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

 • Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.
 • Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

III.
Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

 • Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je
 • plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
 • oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
 • Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.
 • Účelem zpracování osobních údajů je
 • vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit.
 • Měření návštěvnosti pomocí Google Analytics. Tato měření zaznamenávají, které stránky uživatel na webové stránce navštívil, odkud se na stránku dostal, kam z ní odešel, které pro prohlížení používá zařízení, operační systém či prohlížeč, či vyhodnocují účinnost jednotlivých prodejních kanálů. Tyto statistiky jsou zcela anonymní, takže IMPRE CZ s.r.o. neví, který konkrétní uživatel web navštívil. IMPRE CZ s.r.o. tedy nespojuje získané údaje s jakýmikoliv jinými údaji a spravuje cookies tak, že neumožňují identifikovat konkrétní osoby.
 • online platby. Na webu nano-concept.cz používá IMPRE CZ s.r.o. platební bránu pro poskytování online plateb, ale IMPRE CZ s.r.o. nemá žádný přístup k informacím o účtech uživatele a kreditních kartách, které při platbě zadává v platební bráně. S platební bránou sdílí IMPRE CZ s.r.o. informace pouze v rozsahu nezbytném pro zpracování plateb, prováděných z webu nano-concept.cz. U plateb IMPRE CZ s.r.o. rovněž přes cookies analyzuje výkon různých prodejních kanálů.
 • zasílání obchodních sdělení emailem.
 • činění dalších marketingových aktivit. Webové stránky www.nano-concept.cz využívají technologie retargetingu od služby Sklik provozované společností Seznam.cz, a.s. Ta nám umožňuje ukázat návštěvníkům, kteří již projevili zájem o naše produkty, naše reklamy v reklamní síti společnosti Seznam.cz, a.s.

 

 • Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

IV.
Doba uchovávání údajů

 • Správce uchovává osobní údaje
 • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).
 • po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 5 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.
 • Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

V.
Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

 • Příjemci osobních údajů jsou osoby
 • podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,
 • zajišťující služby provozování webových stránek a další služby v souvislosti s provozováním webových stránek,
 • zajišťující marketingové služby.
 • Příjemci osobních údajů ve třetích zemích (země mimo EU) jsou poskytovatelé mailingových služeb / cloudových/analytických služeb. Všichni příjemci osobních údajů ze třetích zemí jsou na seznamu EU–US Privacy Shield framework.

VI.
Vaše práva

 • Za podmínek stanovených v GDPR máte
 • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
 • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
 • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
 • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
 • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
 • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.
 • Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

VII.
Podmínky zabezpečení osobních údajů

 • Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
 • Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména …
 • Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

VIII.
Závěrečná ustanovení

 • Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře, zasláním kontaktního formuláře s dotazem/poptávkou potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 • Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

 

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.5.2018.


Článek XI.
Doručování


1. Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele). Kupujícímu je doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu.

 

2. Zpráva je doručena:

• v případě doručování elektronickou poštou okamžikem jejího přijetí na server příchozí pošty; integrita zpráv zaslaných elektronickou poštou může být zajištěna certifikátem,
• v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb převzetím zásilky adresátem,
• v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb též odepřením převzetí zásilky, odepře-li adresát (popřípadě osoba oprávněná za něj zásilku převzít) zásilku převzít,
• v případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb uplynutím lhůty deseti (10) dnů od uložení zásilky a dání výzvy adresátovi k převzetí uložené zásilky, dojde-li k uložení zásilky u provozovatele poštovních služeb, a to i v případě, že se adresát o uložení nedozvěděl.

Článek XII.
Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů
1. Ve smyslu ustanovení § 1820 odst. 1) písmeno j) občanského zákoníku informuje prodávající kupujícího, že s mimosoudní stížností se spotřebitel může obrátit na kontrolní orgán, kterým je Česká obchodní inspekce. Česká obchodní inspekce vyřizuje mimosoudní stížnosti spotřebitelů způsobem a za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy, tj. zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, zákonem č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, a dalšími.

 

Článek XII.
Závěrečná ustanovení


1. Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

2. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění a činnost prodávajícího nepodléhá jinému povolování. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad.

3. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

4. Konkrétní kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

5. Kupní smlouvu podle těchto obchodních podmínek a v součinnosti s užitím internetových stránek webového rozhraní lze uzavřít pouze v českém jazyce.

6. Jednotlivé technické kroky, které je nutné vykonat pro uzavření kupní smlouvy s kupujícím, jsou specifikovány v článcích II. a III. těchto obchodních podmínek.

7. Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou účinné od 23.03.2016. Od tohoto data pozbývají účinnosti Všeobecné obchodní podmínky ze dne 03.11.2014.

V Brně dne 23.03. 2016

Dokumenty ke stažení:

Kupní smlouva

Odstoupení od smlouvy

Reklamační list